Štart pretekov v novej sezóne sa nám odkladá. Podľa vyjadrenia organizátorov a vedenia BÚ SLA sa I. M SR v plánovanom a ani v náhradnom termíne neuskutočnia. Pripájam citáciu zo stránky SLA: „

05.01.2021 Ná základe komunikácie s RÚVZ SR v Žiari nad Hronom Vás informujeme, že prvá časť M-SR v behu na lyžiach sa NEUSKUTOČNÍ v plánovaných termínoch 16.-17.1.2021 ani v náhradných termínoch 23-24.1.2021 z nižšie uvedených dôvodov. O novom náhradnom termíne Vás budeme informovať na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v SR.

„Tohto času je v platnosti UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, v ktorom vláda obmedzuje v písmenku B:

 B.1. podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť,.

 Uznesenie vlády má väčšiu právnu silu ako vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Uznesenie vlády je uverejnené na stránkach úradu vlády SR. 

Z hore uvedeného vyplýva, že je možný pobyt v prírode na individuálny šport a to len v rámci okresu.

 Na základe uvedených skutočností uskutočnenie hromadného podujatia v behu na lyžiach vo Vami plánovaných termínoch nie je možné uskutočniť.“ 

Z hore uvedeného vyplýva, že je možný pobyt v prírode na individuálny šport a to len v rámci okresu.

Na základe uvedených skutočností uskutočnenie hromadného podujatia v behu na lyžiach vo Vami plánovaných termínoch nie je možné uskutočniť.“

SLA